Trình tải xuống video: Hỗ trợ các nguồn phổ biến nhất

Trình tải xuống & bộ chuyển đổi YouTube

Công cụ chỉnh sửa hình ảnh: Tất cả các công cụ cần thiết để chỉnh sửa hình ảnh

Công cụ quản lý trang web

Công cụ chuyển đổi nhị phân